ရုံးနှင့်စက်ရုံ

ရုံး

Office_Sundopt

Office_Sundopt

Conference Room

ညီလာခံ

Employees World_Sundopt

World_Sundopt ဝန်ထမ်းများ

Team work_Sundopt

အဖွဲ့အလုပ်_Sundopt

စက်ရုံ

Led Linear Producting

Led Linear ထုတ်လုပ်မှု

Integrating sphere test

Sphere Test ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။

Insulation resistance Test

Insulation Resistance Test ၊

QA room_Sundopt

QA Room_Sundopt